Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen
Enkel de door de partijen ondertekende bestelbon, voor akkoord verzonden mailverkeer of voor akkoord verzonden Whatsapp-berichten verbindt Decosa VOF (hierna ‘de dienstverlener’ genaamd) en zijn opdrachtgever. De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtname van de ‘verkoopsvoorwaarden’ van de dienstverlener. Pas na ondertekening van de bestelbon of voor akkoord verzonden mailverkeer dient de dienstverlener tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

Verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is de opdrachtgever gehouden om 50% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan de dienstverlener te betalen.

Omschrijving van de dienstverlening en de prijs
De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de bestelbon en/of voor akkoord verzonden mailverkeer en/of voor akkoord verzonden Whatsapp-berichten. Wanneer er meerwerken noodzakelijk zijn, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden deze steeds uitgevoerd aan 90 euro per begonnen uur. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan. Alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W., tenzij anders vermeld.

Uitvoering van de overeenkomst
De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, heeft de dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de
dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de dienstverlener worden verstrekt. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat de dienstverlener zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging
Een overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever voor alle diensten vermeld op de ondertekende bestelbon of op de voor akkoord verzonden mailverkeer of op de voor akkoord verzonden Whatsapp-berichten kent een minimale looptijd van 12 maanden, ingaande op datum van activatie en/of online gaan van de vermelde diensten. De dienstverlener zal dit via e-mail en/of Whatsapp aan de opdrachtgever bevestigen. Deze overeenkomst is enkel opzegbaar mits deze opzeg door de opdrachtgever per aangetekend schrijven (geadresseerd aan Decosa VOF, Anna Bijnsstraat 11, 8020 Oostkamp) gebeurt aan de dienstverlener uiterlijk 2 maanden vóór de datum waarop de overeenkomst zal worden hernieuwd. Indien er geen opzeg wordt betekend, wordt de samenwerking telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen door middel van de tekst “Deze overeenkomst wordt niet automatisch verlengd”. De dienstverlener heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met dienstverlener gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens, … of als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, verminderen, vertragen of die een verzwaring van de verplichtingen van de dienstverlener zouden teweegbrengen, ontslaan de dienstverlener in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal de dienstverlener echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. De dienstverlener neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers, crackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). De dienstverlener is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten geleverd door derden, waar de dienstverlener weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De dienstverlener kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden. De dienstverlener is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De opdrachtgever blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn pagina. De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de dienstverlener.Voor zover de dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van tweehonderd (200) euro.

Facturatie
De facturen van de dienstverlener zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs, alsook de B.T.W., is betaalbaar uiterlijk zeven dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de rentevoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke laattijdige betaling geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 ter dekking van de administratieve kosten. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 3 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van de dienstverlener. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij de dienstverlener schriftelijk aanvaard deze te behandelen. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Geschillenregeling
Alle geschillen betreffende de verkoopsovereenkomst, haar interpretatie, de uitvoering of de gevolgen ervan zijn onderhevig aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.