Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen
Enkel de door de partijen ondertekende bestelbon of voor akkoord verzonden mailverkeer verbindt Decosa VOF (hierna ‘de dienstverlener’ genaamd) en zijn opdrachtgever. De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtname van de ‘verkoopsvoorwaarden’ van de dienstverlener. Deze zijn ook raadpleegbaar op de website van wvlo.be. Pas na ondertekening van de bestelbon of voor akkoord verzonden mailverkeer dient de dienstverlener tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

Verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever
De opdrachtgever kan de ondertekende bestelbon of voor akkoord verzonden mailverkeer niet annuleren.

Omschrijving van de dienstverlening en de prijs
De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de bestelbon en/of voor akkoord verzonden mailverkeer. Wanneer er meerwerken noodzakelijk zijn, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden deze steeds uitgevoerd aan 70 euro per uur. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan. Alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W., tenzij anders vermeld.

Uitvoering van de overeenkomst
De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de dienstverlener worden verstrekt. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat de dienstverlener zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging wvlo, domeinforwarding en wvlo e-zine
Een overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever voor een pagina op wvlo.be en domeinforwarding kent een minimale looptijd van 12 maanden, ingaande op datum van het online plaatsen van de pagina. De dienstverlener zal via e-mail deze datum aan de opdrachtgever bevestigen. Deze overeenkomst is opzegbaar mits deze opzeg door de opdrachtgever per aangetekend schrijven gebeurt aan de dienstverlener uiterlijk 2 maanden vóór de datum waarop de overeenkomst zal worden hernieuwd. Indien er geen opzeg wordt betekend, wordt de samenwerking telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen. Een publireportage in een WVLO E-Zine wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. De dienstverlener heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met dienstverlener gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens, … of als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van de dienstverlener zouden teweegbrengen, ontslaan de dienstverlener in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal de dienstverlener echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. De dienstverlener neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers, crackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). De dienstverlener is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten geleverd door derden, waar de dienstverlener weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De dienstverlener kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden. De dienstverlener is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de opdracht- gever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De opdrachtgever blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn pagina. De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de dienstverlener.Voor zover de dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van tweehonderd (200) euro.

Facturatie
De facturen van de dienstverlener zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs, alsook de B.T.W., is betaalbaar uiterlijk zeven dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen. Bij niet-betaling binnen de zeven dagen na factuurdatum wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 25 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard. Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 3 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van de dienstverlener. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij de dienstverlener schriftelijk aanvaard deze te behandelen. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Geschillenregeling
Alle geschillen betreffende de verkoopsovereenkomst, haar interpretatie, de uitvoering of de gevolgen ervan zijn onderhevig aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Gebruiksvoorwaarden voor wvlo.be
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van wvlo.be en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “gebruiker” genoemd).

Door wvlo.be te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet. De dienstverlener behoudt zich het recht om deze AGV ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar de dienstverlener verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u wvlo.be gebruikte.

De dienstverlener neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van wvlo.be te waarborgen. De dienstverlener kan echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van wvlo.be is altijd op eigen risico van de gebruiker. De dienstverlener is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op wvlo.be. De dienstverlener behoudt zich het recht om de toegang tot wvlo.be te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

De opdrachtgever bepaalt grotendeels de inhoud van wvlo.be en de dienstverlener draagt grote zorg voor de informatie erop. De dienstverlener neemt alle mogelijke maatregelen om wvlo.be zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. De dienstverlener behoudt zich het recht om wvlo.be en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid. De dienstverlener kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op wvlo.be. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker of opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolg van de op wvlo.be verstrekte informatie. Als bepaalde inhoud van wvlo.be in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per email op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf wvlo.be is altijd op eigen risico van de gebruiker. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op wvlo.be. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op wvlo.be wordt gepubliceerd. Wvlo.be kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een opdrachtgever wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op wvlo.be verleent de opdrachtgever gratis en op niet-exclusieve basis aan de dienstverlener het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

Wvlo.be kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen de dienstverlener en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. De dienstverlener heeft geen controle over externe websites. De dienstverlener is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij wvlo.be. De dienstverlener kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

De structurering van wvlo.be, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit wvlo.be is samengesteld of die toegankelijk zijn via wvlo.be, zijn eigendom van de dienstverlener en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door wvlo.be, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienstverlener, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op wvlo.be zijn aangeduid. De gebruiker van wvlo.be krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van wvlo.be en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te communiceren aan het publiek. Het is de gebruiker verboden om op wvlo.be gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van wvlo.be zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

De dienstverlener verzekert de gebruikers en opdrachtgever ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van wvlo.be worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door de opdrachtgever of dienstverlener. De opdrachtgever en dienstverlener verbinden zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op eenvoudig verzoek.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om wvlo.be en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. In het geval van een inbreuk op de AGV door de gebruiker of opdrachtgever, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de gebruiker en/of opdrachtgever de toegang tot wvlo.be en de bijhorende diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van de dienstverlener niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.